Verslag ALV 11 februari

Aanwezig: 20 leden
Bericht van verhinderd: 4
De betreffende namenlijsten liggen op het IPMA-secretariaat ter inzage
Notulist: Loek Goede

Alle in dit verslag genoemde presentaties zijn te vinden op de IPMA-NL website onder ALV verslagen en presentaties: https://cutt.ly/Rr1qAiW

Opening en mededelingen

Voorzitter Marcel Vilain heet allen welkom, geeft een korte toelichting op de agenda en hij meldt 4 berichten van verhindering te hebben ontvangen waarvan 2 bestuursleden: Annet Holtrop-Herder en John Mentink.

Vaststelling verslag ALV d.d. 16 april 2019

Opmerkingen:
Pag. 1 sub 2: ALV 2019 moet zijn 2018.

Pag. 2 sub 6: De Financiële Commissie bestaat conform Huishoudelijk Reglement (HR, pagina 9) uit tenminste 3 bij voorkeur 4 leden. Volgens penningmeester René Wessels is de realiteit 3 leden aangevuld met de IPMA penningmeester.

Het verslag wordt goedgekeurd door de ALV

Highlights Secretarieel Jaarverslag 2019

Aan de hand van een powerpointpresentatie volgt een korte toelichting:

 • Het ledenaantal is nog steeds dalende onder meer ook omdat we afscheid hebben genomen van niet-betalende leden. Redenen van afscheid zijn divers waaronder vertrek bij de werkgever en/of het beëindigen van bedrijfslidmaatschappen.
 • De doelgroependiversificatie van IPMA blijft gelijk.
 • In 2019 zijn veel activiteiten voor de leden georganiseerd, ook voor de Young Crew. Opvallend was het 40-jarig jubileumfeest van IPMA-NL met het uitreiken van diverse awards. De bezoekersspreiding bij dat feest was elk 1/3: Young Crew / Upper Crew / gasten
 • Het item Projectbanen leverde nog niet echt meer traffic op naar IPMA.NL en bleef financieel achter.

Zowel bestuur als ALV zijn van mening dat er meer gedaan moet worden met Projectbanen.nl, vooral omdat het aantal unieke bezoekers op deze site enorm is toegenomen. Advies vanuit ALV is de leden hier meer bij te betrekken. ALV-deelnemer Evelien Mos biedt als dataspecialist haar hulp aan.

Op het gebied van communicatie scoren we laag bij LinkedIn. De reden is onduidelijk en dat gaan we uitzoeken.

M.b.t. certificeren zien we een groei t.o.v. voorgaande jaren. Gemeld wordt dat vanuit de HU een onderzoek uitgevoerd is naar de ontwikkelingen op het gebied van certificeren. Hierna volgt een korte discussie n.a.v. de conclusies uit dit onderzoek:

 • We zijn als vereniging te commercieel bezig, omdat het lijkt alsof we certificaten moeten verkopen
 • IPMA is een vereniging zonder winstoogmerk en zo moet je je ook gedragen
 • Wie zijn in dit traject belangrijk: de opdrachtgevers die het eisen, ook m.b.t. aanbestedingen of zijn het de studenten?

Er zal vervolgonderzoek uitgevoerd worden en ook hier zullen leden bij betrokken worden.

De jaarrekening 2019 en begroting 2020

René Wessels presenteert de jaarrekening waarna enige discussie ontstaat over enkele onduidelijkheden daarin. Deze worden ter plekke uitgelegd en waar nodig rechtgezet. De integrale begroting staat niet op de website, omdat daar bewust voor is gekozen het nu niet te doen, maar mogelijk later in het jaar. Wel is de integrale begroting in de Financiële Commissie besproken. Enkele opmerkingen:

 • Advieskosten in de begroting betreffen een kort onderzoek naar verbeteringen binnen de IPMA-organisatie
 • Er is een budget beschikbaar gesteld voor onderzoek door Hogeschool of Universiteit
 • Afstemming internationaal met soortgelijke onderzoeken is zeker gewenst
 • Bij projectbudgetten is de Financiële Commissie nauw betrokken, concreet nieuwe voorstellen zullen worden besproken met de Financiële commissie
 • Van belang om Keurmerkhouders toegevoegde waarde te geven, dus goed zichtbaar op de website; dit laatste is niet altijd het geval en moet verbeterd worden

De Financiële Commissie signaleert een groeiend kapitaal van de vereniging, op dit moment is het vermogen ca. 4 ton. Rekening houdend met voldoende buffer van 2.5 ton adviseert de commissie om meer ledenactiviteiten te ontplooien en daarvoor de beschikbare 1.5 ton te reserveren.

Vervolgens leest Paul Hesselman namens de commissie de verklaring van decharge 2019 voor en beveelt de ALV aan het gehele bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid over het afgelopen boekjaar.

De ALV ondersteunt deze aanbeveling met applaus waarmee ook de begroting 2020 is goedgekeurd.

De Financiële Commissie 2019 bestaat uit Paul Hesselman, Marco Buijnsters en Ben Bolland.

Ben Bolland verlaat deze commissie en wordt door de ALV bedankt voor zijn bijdrage.

Paul Hesselman blijft nog 1 jaar aan i.v.m. de inhoudelijke continuïteit. Marco Buijnsters blijft nog 1 jaar lid van de commissie. Na een oproep door de penningmeester dienen zich 2 kandidaten aan: John Verstrepen en Ron Vinken. Beiden worden unaniem door de ALV benoemd voor de periode van 3 jaar.

Speerpunten 2020

Voorzitter Marcel Vilain geeft een toelichting. Leerpunt van afgelopen jaar is dat er veel te doen is in beperkte tijd. Daarom heeft het bestuur ervoor gekozen een beperkt aantal speerpunten te definiëren en hierover ook in de volgende ALV verantwoording af te leggen.

Dit beleid is nog niet op alle punten helemaal ingevuld, maar daar wordt hard aan gewerkt. Opzet is om veel samen met de leden te doen en daarvoor zijn veel events en activiteiten in dit plan opgenomen. Opgemerkt wordt ook aandacht te besteden aan gratis activiteiten voor leden zoals BPUG dat ook doet. Ook nauwe samenwerking met andere relevante organisaties is zinvol.

De voorzitter roept de leden op om vooral ook met ideeën te komen: voor de leden en door de leden!

M.b.t. het verbeteren van de IPMA-organisatie; dit bevindt zich nu in de onderzoekfase en er moet ook nog veel worden geïmplementeerd.

N.a.v. de certificeringsactiviteiten wordt opgemerkt dat verbetering van de “gehele” keten enorm veel kansen kan bieden, daarnaast moeten we voorkomen dat we groepen uitsluiten. Om die reden staat het eventueel invoeren van het CCT Certificaat, gericht op coaches, consultants en trainers op de lijst

Vanuit de ALV wordt voorgesteld ICB zo mogelijk in het Nederlands te vertalen. Daar is niet iedereen het mee eens, zo blijkt uit de discussie. Bestuur zal dit in het reguliere overleg met de Certificering BV agenderen.

Samenstelling bestuur

Het betreft 2 herverkiezingen van de bestuursleden Ans Oude Geerdink en Steven Nijhuis voor een 2e termijn. De ALV gaat unaniem akkoord met beide herverkiezingen.

Rondvraag

 • Volgende keer een andere ALV-locatie met betere bereikbaarheid v.w.b. openbaar vervoer en parkeren.
 • Bestuurslid Steven Nijhuis stelt voor de actualiteit van het Huishoudelijk Reglement (HR) te checken en waar nodig aan te passen.
 • De vraag of de ereleden nog actief zijn wordt bevestigend beantwoord.
 • Ben Bolland wijst op de diverse ISO-events dit jaar die ook interessant zijn voor IPMA-leden.
 • Ans Oude Geerdink roept vrijwilligers op voor een te organiseren groot event dit jaar dat IPMA samen organiseert met Agile Consortium, PMI, Overheid en enkele bedrijven.
 • De heer Pape vraag een applaus voor de jarenlange inzet van Hans Fredriksz als ledenmanager voor IPMA. De ALV beantwoordt dit verzoek met een hartelijk applaus.

De voorzitter sluit hierna de vergadering en dankt allen voor de zinvolle en structurele inzet tijdens de discussie.

Besluiten en acties

 

Nummer Onderwerp Besluit Actie Eigenaar
2020-001 Correctie ALV verslag 16-4-2019 actie Loek Goede bestuur
2020-002 Meer leden betrekken bij Projectbanen actie bestuur bestuur
2020-003 Communicatiescore LinkedIn verhogen actie bestuur bestuur
2020-004 Keurmerkhouders beter profileren op de IPMA-website actie bestuur bestuur
2020-005 HR actualiseren actie Steven Nijhuis bestuur
0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?