Titel boek: Contractmanagement bij Project- en servicemanagement – de methode CATS RVM
Auteur: Linda Tonkes, Richard Steketee


Bij het leiden van projecten heb je als projectmanager te maken met diverse aandachtsgebieden. Tijd, geld en kwaliteit zijn de meest bekende, maar het gaat ook om gebieden als communicatie, stakeholdermanagement en contractmanagement. Het zijn stuk voor stuk vakgebieden op zich. Als projectmanager moet je er het nodige van begrijpen zodat je het zelf kan doen of op tijd je laat bijstaan door specialisten. Dit boek gaat over een van die aandachtsgebieden: contractmanagement. Het bouwt voor op het boek CATS CM versie 4, waarin de kern van de methode neergezet is. Met CATS RVM willen de auteurs de methode werkbaar maken voor de projectmanager en servicemanager. Is dat gelukt?

Contractmanagement in steeds meer complexe omgevingen

CATS CM richt zich op het proactief beheersen van contractleveringen. Duidelijk wordt gemaakt hoe servicemanagement, projectmanagement en contractmanagement op elkaar ingrijpen door middel van realisatie- en verificatiemanagement. Ook worden de verschillen tussen CATS CM en CATS RVM toegelicht. Bij CM beheerst de contractmanager het hele aandachtsgebied. Leveringen gebeuren echter steeds meer vanuit een keten. Het contract staat dan in relatie met andere contracten. Ook worden de leveringsprocessen van project- en servicemanagement steeds complexer. Om dit in goede banen te leiden is in CATS RVM de rol van Realisatie- en Verificatiemanager versterkt. Het onderscheid en de samenwerking tussen de genoemde rollen wordt kernachtig uitgewerkt, in lijn met CATS CM maar vanuit het perspectief van RVM. Daarbij wordt onder meer aandacht gegeven aan hoe dit werkt op de verschillende niveaus van besturing (strategisch, tactisch en operationeel) en hoe de interactie verloopt met andere beleidsterreinen. Tenslotte worden de levenscycli van contract-, project- en servicemanagement beschreven en hoe deze in elkaar haken.

Beheersen en verifiëren van de levering

Realisatie- en verificatiemanagement wordt beschreven aan de hand van de 4 pijlers van CATS CM: de overeengekomen prestaties en alle overige afspraken, de rollen, de Essentials en de contractmanagementprocessen en -scenario’s. De rollen die in het spel zijn worden gevisualiseerd en beschreven.  Vervolgens wordt de toepassing van de CATS RVM-methodiek nader uitgewerkt aan de hand van de 10 Contract Essentials van CATS CM. Als voorbeeld wordt bij contractbesturing, Essential 7, het belang aangegeven van het ‘spiegelen’ van de structuur en bijbehorende rollen van opdrachtgever en leverancier, met aandacht voor rapportage, aanpak van contractwijzigingen en escalatie. Daarop volgend bespreken de auteurs de 3 Essentials  specifiek voor RVM, te weten leveringen, operationeel management en tactisch leveringsmanagement. Het boek sluit af met een overzicht van de processen van leveringsmanagement. Deze processen zijn geen onderdeel van de methode maar worden door de auteurs toegevoegd ter vergroting van begrip en inzicht.

Een goede stap, maar er zijn er meer

Het boek is goed en degelijk geschreven. De hoofdstukindeling geeft de projectleider al min of meer een checklist om van start te kunnen gaan. Het is consequent in lijn met CATS CM. Dat leidt er toe dat een belangrijk deel soms een letterlijke herhaling is van het CM-boek. Het RVM-boek is daarmee wel zelfstandig te lezen. Wat beter kan is dat de aansluiting op project- en servicemanagement via een aantal processen gaat die in die vakgebieden niet standaard zijn. Een verbetering zou zijn om expliciet op een of enkele van de meest gangbare methoden in die vakgebieden aan te sluiten, zoals Prince2 bij projectmanagement en ITIL bij servicemanagement. Dit zou het maken van de verbinding vereenvoudigen. Een ander punt is dat het betrekken van de verschillende fasen in de contractlevenscyclus bij het afbakenen van de onderlinge verantwoordelijkheden de methode zou versterken.

De aansluiting van rollen op projectmanagement is eigenlijk het enige punt waar dit boek een steek laat vallen. Om dit te verduidelijken zijn Figuur 6.2, Figuur 6.3 en Figuur 6.4 hieronder in eigen kleuren en rangschikking overgenomen. Figuur 1 toont de rollen van CATS CM.

Blauw: rollen contractmanagement CATS CM
Groen: rollen lijnorganisatie CATS CM

Figuur 2 geeft de uitbreiding van RVM richting servicemanagement. Hier wordt tussen contractmanagement en de lijnorganisaties van leverancier en gebruikers de Service-eigenaar toegevoegd.

Blauw: rollen contractmanagement CATS CM – zie Figuur 1
Groen: rollen lijnorganisatie CATS CM
Oranje: rollen lijnorganisatie CATS RVM
Grijs: lijnorganisatie

De uitbreiding richting projectmanagement wordt weergegeven in Figuur 3.

Kleuren: zie Figuur 2

Hier is de situatie minder eenduidig als bij Servicemanagement. De consequente spiegeling tussen gebruikers- en leverancierszijde is om onduidelijke redenen losgelaten. Ook heeft de Vraageigenaar geen relatie meer met de lijnorganisatie en met de projectboard en de Leveringseigenaar niet met de eigen organisatie. Waarom hier niet eenzelfde structuur hanteren als bij servicemanagement, met een Projecteigenaar in plaats van Service-eigenaar? Misschien is het een idee om bij de volgende uitgave een projectleider en een servicemanager mee te laten schrijven.

In het voorwoord schrijven de auteurs “Door middel van RVM zorgen partijen dat ze in een contract krijgen wat ze nodig hebben. Dit gaat verder dan zorgen dat partijen krijgen waar ze recht op hebben”. Dit “verder” komt in het boek zelf helaas niet terug. Als je dit wil bereiken is vertrouwen een onmisbare ingrediënt. Het zou zonder meer interessant zijn om dit begrip eens binnen het kader van CATS RVM nader te onderzoeken. Een andere opmerking uit het voorwoord is dat contracten steeds meer onderdeel zijn van ketens. Ook dat komt in het boek zelf niet terug: centraal staat steeds de contractmanager in relatie tot een leverancier. Een ecosysteembenadering zou hier een ruimer perspectief bieden. Tenslotte zou meer nadruk gelegd kunnen worden op de onderlinge verantwoordelijkheden in de verschillende fasen van de contract-  of projectlevenscyclus.

Complexe projecten worden hier beter van!

Ondanks deze opmerkingen kan samengevat gesteld worden dat dit boek een goede aanzet geeft voor het verbinden van processen en rolverdelingen van project-, service- en contractmanagers. De vraag uit de inleiding kan dus volmondig met ja beantwoord worden. Het is dan ook voor elke projectleider die met contracten te maken heeft een aanrader om te lezen. Met name bij complexe projecten of programma’s kan deze methode veel waarde toevoegen.

Een bijdrage van

Meinte Wildschut IPMA NL nieuwsbriefwerkt vanuit “change driven projectmanagement”. Projecten zijn immers instrumenten om verandering te ondersteunen. De uitkomsten daarvan creëren nieuwe kansen voor organisaties. Meinte heeft een master degree in projectmanagement en heeft meer dan 25 jaar ervaring in projectmanagement. Momenteel werkt Meinte als projectmanager bij de Nederlandse Spoorwegen.

Addy Stoutjesdijk is ruim 25 jaar werkzaam in aanbesteden en contractmanagement van CAPEX en OPEX progamma’s binnen de Nederlandse Spoorwegen. Momenteel in de rol van Strategisch inkoper en contractmanager van de Intercity Nieuwe Generatie.

IPMA boekrecensies
IPMA-NL lidmaatschap

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

©2023 IPMA Nederland - Platform Projectmanagement

Neem contact op

We zijn nu niet online. Maar je kan ons een email sturen, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Versturen

Log in met je gegevens

Gegevens vergeten?